Avís legal

El present Avís Legal regula l'ús de la pàgina web www.acciona-motosharing.com, (d'ara endavant, «la Pàgina web») o a la corresponent aplicació mòbil (d'ara endavant, «l’Aplicació») titularitat d'ACCIONA MOBILITY, S.A. (d'ara endavant, ACCIONA MOBILITY) (Adreça: Avenida de Tenerife nº 4, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid; Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, foli 182, tom 15110, full M-252406; C.I.F. A-82582834.

 

1.- ÚS DE LA PÀGINA

El present Avís legal té per finalitat regular tant la posada a la disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre ACCIONA MOBILITY i els usuaris de la Pàgina web i/o de l'Aplicació. Tota persona que accedeixi o utilitzi aquesta Pàgina web i/o l'Aplicació tindrà la consideració d'Usuari. Tant la navegació i/o la utilització de qualsevol dels serveis de la Pàgina web i/o de l'Aplicació, suposen l'acceptació com a Usuari, plena i sense reserves de cap classe, de totes i cada de les clàusules que s'indiquen en el present Avís legal, així com cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s'estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina web i/o de l'Aplicació.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís legal, l'Usuari haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina web i/o de l'Aplicació, i procedir a abandonar aquesta. Accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i utilització de la present Pàgina web i/o de l'Aplicació, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única responsabilitat.

L'accés a aquesta Pàgina web i/o a l'Aplicació té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o cap registre, a excepció d'aquells continguts destinats únicament a usuaris registrats, per a la prestació del servei i la gestió del seu compte.

La informació que apareix a la Pàgina web i/o en l'Aplicació és la vigent en la data de la seva última actualització. No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar la Pàgina web i/o l'Aplicació. ACCIONA MOBILITY, no obstant això, podrà modificar de manera unilateral, a qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present Pàgina web i/o de l'Aplicació, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés a aquests, sense previ avís.

ACCIONA MOBILITY actua exclusivament com a responsable de la Pàgina web i/o de l'Aplicació en la seva condició de prestador d'un servei d'informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud d'aquests.

ACCIONA MOBILITY podrà interrompre el servei de la Pàgina web i/o de l'Aplicació que estigui sent utilitzat per l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de la Pàgina web i/o de l'Aplicació o de qualsevol dels serveis que en el mateix s'ofereixen que pugui considerar contrari a l'expressat en el present Avís legal.

 

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquesta Pàgina web i/o de l'Aplicació: textos, imatges, fotografies, marques, gràfics, logotips, icones, botons, arxius de programari, tecnologia, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, (d'ara endavant, els «Continguts»), el seu disseny gràfic, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, i codis font es troba protegida per les lleis sobre Propietat intel·lectual i industrial, i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la Pàgina web i/o de l'Aplicació.

ACCIONA MOBILITY no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d'error o que el lliure ús d'aquests per l'usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta Pàgina web i/o de l'Aplicació i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l'usuari.

A més, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, modificació, alteració, adaptació o traducció de la informació que conté la Pàgina web i/o l’Aplicació, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia d'ACCIONA MOBILITY.

ACCIONA MOBILITY no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la Pàgina web i/o de l'Aplicació, i els serveis oferts.

L'Usuari està autoritzat a copiar i imprimir extractes o documents d'aquesta Pàgina web i/o de l'Aplicació, excepte el contingut que sigui propietat d'un tercer i s'hagi identificat com a tal, per al seu ús no comercial, sempre que en totes aquestes còpies i impressions figurin tots els avisos de copyright o d'altres drets de la propietat intel·lectual i totes les exempcions de responsabilitat presents en ells. Cap dels logotips i marques registrades d'ACCIONA MOBILITY poden utilitzar-se ni reproduir-se sense la nostra autorització prèvia per escrit.

La posada a la disposició de tots aquests elements propietat d'ACCIONA MOBILITY o de tercers que figuren a la Pàgina web i/o en l'Aplicació no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'Usuari.

A part del que s'ha esmentat anteriorment de forma específica, la reproducció d’una part o de la totalitat del contingut d'aquesta Pàgina web i/o de l'Aplicació en qualsevol forma, inclòs el marc, la creació de qualsevol treball derivat basat en aquesta Pàgina i/o en el seu contingut i la incorporació del seu contingut a altres pàgines web, a sistemes de recuperació electrònics o a publicacions estan prohibides.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut a la Pàgina web i/o en l'Aplicació, haurà de notificar aquesta circumstància de forma immediata a ACCIONA MOBILITY en el correu electrònic privacy.mobility@acciona.com.

Es prohibeix qualsevol intent d'obtenir els continguts de la Pàgina web i/o de l'Aplicació per qualsevol mitjà diferent dels quals es posin a la disposició dels Usuaris, així com dels quals habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici a la Pàgina web i/o a l'Aplicació d'ACCIONA MOBILITY.

Els usuaris que voluntàriament proporcionin imatges o una altra informació gràfica o multimèdia a ACCIONA MOBILITY cedeixen al mateix temps els seus drets de reproducció durant el temps que romangui aquest material en el servidor web. En qualsevol cas, ACCIONA MOBILITY, no contreu cap obligació amb l'usuari respecte a tal informació, i es reserva el dret de suprimir-la a qualsevol moment i sense previ avís.

 

3.- ENLLAÇOS

La Pàgina web i/o l'Aplicació poden incloure enllaços a llocs de tercers. Les pàgines que pertanyen a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part d'ACCIONA MOBILITY. Els enllaços que aquesta web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests.

En qualsevol cas, ACCIONA MOBILITY no podrà ser considerada responsable dels continguts d'aquests llocs web ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal, ni de les seves condicions d'ús.

ACCIONA MOBILITY recomana la lectura amb cura de les condicions d'ús i la política de privacitat d'aquests llocs.

En cas d'estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines d'ACCIONA MOBILITY haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l'enllaç. ACCIONA MOBILITY es reserva el dret d'oposició a l'activació d'enllaços amb el seu lloc web.

 

4.- MENORS D'EDAT

ACCIONA MOBILITY recorda als usuaris majors d'edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar què serveis i/o continguts no són apropiats per a l'edat d'aquests últims.

ACCIONA MOBILITY els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d'Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

Les comunicacions d'ACCIONA MOBILITY a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se a la Pàgina web i/o en l'Aplicació. L'Usuari que contracti serveis a través de la Pàgina web i/o de l'Aplicació haurà de manifestar ser major d'edat conforme a la legislació espanyola.

 

5.- RESPONSABILITATS

ACCIONA MOBILITY no serà responsable directa ni subsidiàriament de:

 

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l'usuari serà responsable de:

 

Així mateix, s'exonera a ACCIONA MOBILITY de tota responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes i omissions, en la informació facilitada sempre que procedeixi de fonts alienes. No obstant el que s'ha exposat anteriorment en cap cas es veuran afectats els contractes existents entre ACCIONA MOBILITY i els seus clients excepte en aquells supòsits de cas fortuït o força major.

 

6.- OBLIGACIONS DE L'USUARI 

Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment del present Avís Legal, així com complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o a la Pàgina web i/o de l'Aplicació i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar la Pàgina web i/o l'Aplicació de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets i bon nom i imatge comercial d'ACCIONA MOBILITY, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts de la Pàgina web i/o de l'Aplicació de conformitat amb la Llei i el present Avís legal, que obliga a:

 

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ACCIONA MOBILITY conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina web i/o de l'App la Política de privacitat i protecció de dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti voluntàriament en accedir a la seva Pàgina web i/o a l'Aplicació, la qual pot ser consultada a l'apartat «Política de privacitat» d'aquesta Pàgina web i/o en l'Aplicació.

 

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís legal i Polítiques de la Pàgina web i/o de l'Aplicació han estat redactats en castellà, no sent vàlida cap versió que pugui trobés traduïda en Internet o que proporcioni de manera automàtica un motor de cerca en qualsevol altre idioma. Els termes de la Pàgina web i/o de l'Aplicació s'interpretaran i estan subjectes conforme a la legislació espanyola.

Aquestes condicions són concordes amb el Codi d'Ètica i de Conducta intern del Grup Acciona, en el qual es defineix el comportament i compromís de la mateixa a complir amb l'establert en ell en relació amb una o més pràctiques comercials o sectors econòmics. Es pot consultar aquest Codi en: www.acciona.com.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de la Pàgina, tant el Client com ACCIONA MOBILITY, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Madrid.

 

9. CONTACTE

Per a qualsevol consulta en relació als presents termes i condicions, per favor, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres en l'adreça Avenida de Tenerife nº 4, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid; o per correu electrònic a accionamovilidad@acciona.com

 

10. SEGURETAT

El lloc Web i les APIS amb les quals es comunica l'aplicació disposen de certificats SSL (Secure Socket Layer) recolzats per l'entitat UBILIBET S.L. amb la finalitat de garantir la seguretat en la transmissió de dades entre l'aplicació o el seu navegador i els nostres servidors.

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que solament sigui intel·ligible per a l'ordinador del Client i el de la Web i les APIS. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

  1. Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor d'ACCIONA i no a qualsevol altre.
  2. Que entre el Client i ACCIONA les dades es transmeten xifrats, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

 

Última actualització: 27 de setembre de 2018.

;