Política de privacitat i protecció de dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?
 2. Quines dades de caràcter personal recollim a través del web, de l’aplicació o d’altres canals?
 3. Amb quina finalitat i legitimació tractem les dades de caràcter personal de l’usuari?
 4. Durant quant de temps conserva MOBILITY les dades de caràcter personal de l’usuari?
 5. A qui pot facilitar les dades de l’usuari, el responsable?
 6. Quins drets té l’usuari quan ens facilita les seves dades de caràcter personal?
 7. Informació addicional

ACCIONA MOBILITY, SA (en endavant, MOBILITY), de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i amb la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, posa a disposició la Política de privadesa que aplicarà al tractament de les dades de caràcter personal per a tothom qui mitjançant la seva interacció amb nosaltres faciliti informació de caràcter personal (en endavant, l’«usuari») a través de la pàgina web movilidad.acciona.com (en endavant, la «pàgina») o de l’aplicació mòbil corresponent (en endavant, l’«aplicació»).

Les dades de caràcter personal només es poden obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. L’usuari consent expressament que MOBILITY pugui tractar les dades de caràcter personal que ell proporciona, per a les finalitats expressades en aquesta Política de privadesa.

MOBILITY adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atesos l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades. També podeu verificar si el certificat SSL és present, comprovant les propietats de la pàgina al navegador. Una connexió és segura quan a la barra d’adreces del navegador es mostra «https://» en lloc de «http://», i el símbol d’un cadenat. Podeu consultar més característiques del certificat SSL en l’apartat Avís legal.

 

1. Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?

Denominació social:
ACCIONA MOBILITY, S.A.
CIF:
A-82582834
Adreça:
 Avenida de Tenerife nº 4, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid.
Telèfon:
+34 91 663 28 50
Adreça electrònica de contacte: 
accionamovilidad@acciona.com

El delegat de protecció de dades és un punt de contacte amb l’entitat responsable per a qüestions relatives al tractament de dades personals; podeu contactar-hi a través de l’adreça: 

privacy.mobility@acciona.com

2. Quines dades de caràcter personal recollim a través del web, de l’aplicació o d’altres canals?

Es consideren dades personals les que identifiquen una persona o es poden utilitzar per identificar-la. Canals a través dels quals podem recollir dades personals:

Página Web.De vegades, les dades de caràcter personal s’obtenen, indirectament, de l’usuari quan visita la nostra pàgina web. Aquesta, a més de fer servir cookies necessàries, utilitza cookies analítiques pròpies i de tercers per saber com s’utilitza el nostre lloc web, avaluar-ne i millorar-ne el funcionament, analitzar el trànsit, personalitzar el contingut i els anuncis o oferir funcions de xarxes socials, només si l’usuari ho configura i en funció de la selecció per la qual opti (consulteu la nostra Política de Cookies).

APP móvil. A través de l’aplicació, podem rebre les dades personals que l’usuari facilita directament quan baixa i utilitza l’aplicació per registrar-se i en utilitzar el nostre servei.

En registrar-se, podem tractar les categories de dades següents:

CATEGORIES DE DADES DETALL
Dades identificadores i de contacte Nom i cognoms, DNI o document identificador vàlid, ID d’usuari, carnet de conduir, domicili, país de residència, número de telèfon, correu electrònic, adreça IP o ID.
Dades relatives a característiques personals Edat i sexe
Dades de caràcter geogràfic Ciutat

Si per donar-vos d’alta al nostre servei i fer-lo servir utilitzeu els serveis d’autentificació d’un tercer basats en la identitat federada, com ara els que proporcionen algunes xarxes socials, rebrem d’aquest tercer les dades personals si autoritzeu que aquest les comparteixi amb nosaltres.

Els SDK d’ID que hi ha actualment implementats són ID Salesforce, Appsflyer, Firebase, i oferir determinades funcionalitats a l’aplicació.

En utilitzar el servei, podem tractar les categories de dades següents:

CATEGORIES DE DADES DETALL
Dades especials En cas d’accidents o sinistres, i per gestionar-los, podrien recollir-se algunes dades de salut, incloses en els informes mèdics.
Dades financeres associades al servei Dades de facturació, tipus de targeta de crèdit o dèbit, data de venciment i únicament determinats números de la targeta.
Dades relatives al servei prestat Nombre de viatges, vehicle, minuts d’ús, data i hora d’inici i finalització de cada servei per trajecte, dades de facturació o multes de trànsit, si escau.
Dades de caràcter geogràfic Ciutat, ubicació GPS, lloc d’inici i finalització del servei prestat

Xarxes socials. Podrien obtenir-se de manera indirecta dades de l’usuari quan aquest se subscriu a algun dels perfils de MOBILITY a les diferents xarxes socials o interacciona amb nosaltres a través d’aquests perfils, ja sigui amb comentaris o opinions o bé compartint els continguts publicats en cada perfil. A les xarxes socials actuem com a responsable del que publiquem, i tractem aquestes dades de conformitat amb les condicions que estableix cadascuna d’aquestes xarxes socials.

Altres canals. També poden rebre’s dades personals dels usuaris quan aquests contacten amb el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) o el Servei d’Atenció al Client (SAC), ja sigui per correu electrònic, telèfon o mitjançant l'aplicació, quan ens sol·liciten informació, ens envien peticions o queixes, ens comuniquen incidències, etc.

En qualsevol dels casos, l’usuari és l’únic responsable de la veracitat i licitud de les dades personals que facilita.

3. Amb quina finalitat i legitimació tractem les dades de caràcter personal de l’usuari?

FINALITATS BASE DE LEGITIMACIÓ
GESTIÓ DEL SERVEI A L’USUARI
Gestionar l’alta com a usuari registrat i fer el manteniment del compte. Administrar i gestionar els comptes d’usuaris del servei, inclosa la verificació del compliment dels requisits necessaris per llogar vehicles sense conductor. En aquests casos, el tractament és necessari per a l’execució del contracte de prestació del servei i les relacions jurídiques establertes, i aquesta és la base de legitimació. En alguns casos, en atendre sol·licituds d’informació, reclamacions, queixes, etc., el tractament de les dades podria estar basat en el consentiment de l’usuari.
Gestionar el servei. Inclou la visualització i reserva de vehicles que s’ajustin a la localització de l’usuari.
Gestionar els cobraments, pagaments, impagaments o facturació dels serveis prestats, inclosa la tramesa, a l’adreça electrònica facilitada, de les factures i la informació dels viatges fets, o de penalitzacions per incompliments o sancions que es puguin imposar en matèria d’infraccions de trànsit.
Atendre i tramitar sol·licituds d’informació, reclamacions, queixes, suggeriments, incidències o consultes rebudes a través del Centre d’Atenció a l’Usuari o del Servei d’Atenció a l’Usuari
VEHICLES CONNECTATS I GEOLOCALITZACIÓ
Tots els vehicles estan geolocalitzats i cap vehicle no es pot desactivar durant la prestació del servei, ja que aquesta permet ubicar el punt d’inici i de finalització de cada servei prestat. En aquest cas, el tractament d’aquestes dades és necessari per a l’execució del contracte de prestació del servei i les relacions jurídiques establertes, i aquesta és la seva base de legitimació. Així mateix, l'interès legítim de MOBILITY per a garantir la seguretat de la flota de vehicles és la base de legitimació per al tractament aquestes dades.
El sistema de geolocalització dels vehicles permet, a més, protegir la propietat de la flota de vehicles d’actes vandàlics o d’usos fraudulents, ja sigui per part dels usuaris o de tercers.
Les funcions de l’aplicació permeten al seu torn la localització del dispositiu en què està instal·lada, quan es vol fer ús del servei, per tal de mostrar els vehicles propers disponibles.
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS LEGALS
Gestionar les multes o sancions administratives, mitjançant la identificació del conductor. En aquests casos, el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, i aquesta és la base legitimació.
Gestionar qüestions relatives a l’assegurança i, si escau, els sinistres, accidents o reclamacions de danys dels vehicles.
Altres obligacions legals de caire mercantil, fiscal, comptable o administratiu.
PREVENCIÓ DEL FRAU
Protegir, detectar i prevenir el frau i altres activitats il·lícites, transaccions no autoritzades, reclamacions o incidents, i gestionar la qualitat i els riscos associats al negoci. En aquests casos, l’interès legítim és la base de legitimació.
Investigar incidents, activitats il·legals i violacions potencials de les nostres condicions del servei i polítiques.
ESTADÍSTIQUES DEL SERVEI
Amb la finalitat d’optimitzar els nostres serveis, podem utilitzar les dades d’ús dels vehicles amb fins estadístics, per fer estudis de mobilitat o estudis relatius al consum dels vehicles, que ens permeten, per exemple, planificar-ne la càrrega. En aquests casos, l’interès legítim és la base de legitimació.
PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓ

Quan feu el vostre primer viatge, passareu a formar part d'un rànquing mensual, sumareu punts cada vegada que feu un viatge i rebreu minuts gratuïts en funció de la vostra posició al rànquing. Com que al rànquing apareixereu amb el nom amb el qual us hàgiu registrat a l'aplicació, us recomanem que el modifiqueu la primera vegada que hi aparegueu.

La base de legitimació d'aquest tractament és l'interès legítim de Mobility a incentivar l'ús del servei per part dels usuaris, fomentant entre tots la millora de la sostenibilitat. 

Per oposar-vos a aquest tractament, podeu trucar al canal d'Atenció al client seguint les instruccions de l'aplicació. 

ACTIVITATS PROMOCIONALS I COMUNICACIONS COMERCIALS
Es troben disponibles tant en el formulari de registre i alta al servei com al perfil de l’usuari registrat; hi ha dues caselles que es poden marcar voluntàriament per acceptar, si escau, l’enviament de comunicacions comercials. Les tasques de segmentació i elaboració de perfils que es fan, per tal d’enviar-vos comunicacions segons el perfil d’usuari, es basen en la informació d’ús del nostre servei, a través de cookies de màrqueting o de preferències sobre les IP, o a través dels ID mòbils, per tal de personalitzar el tracte segons les vostres característiques o necessitats i poder adreçar-vos les actuacions comercials més convenients. Las finalitats per a les quals se sol·licita el consentiment són: Els perfils que s’elaboren en aquests casos són sociodemogràfics, i es fan segmentacions per ciutat preferida i tram d’edat; o bé conductuals, en funció del volum de viatges fets o l’ús de bons de minuts.
Rebre comunicacions comercials, codis gratuïts i altres promocions segons el perfil de l’usuari, o informació de sortejos de MOBILITY, per qualsevol canal de comunicació (correu electrònic, SMS, notificacions en l’app). En aquests casos, la base jurídica del tractament és el consentiment prestat per l’usuari, en marcar les caselles d’acceptació corresponents d’aquestes finalitats específiques.
Rebre informació promocional de serveis i productes per qualsevol canal (correu electrònic, SMS, notificacions en l’app) comercialitzats per terceres entitats amb què MOBILITY estableixi acords de col·laboració. Les vostres dades no són objecte de cessió.

4. Durant quant de temps conserva MOBILITY les dades de caràcter personal de l’usuari?

En general, les dades es conserven i) durant el temps necessari per a la finalitat per a la qual s’han recollit i ii) bloquejades, durant els terminis de prescripció que siguin d’aplicació en cas que puguin sorgir responsabilitats derivades del tractament.

Amb caràcter específic,

5. A qui pot facilitar les dades de l’usuari, el responsable?

En funció de l’activitat de MOBILITY, es preveuen les cessions següents de dades, quan calgui:

6. Quins drets té l’usuari quan ens facilita les seves dades de caràcter personal?

Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, i de limitació o oposició, dirigint-se per escrit al Departament de Protecció de Dades d’ACCIONA MOBILITY, SA, a l’adreça Avenida de Tenerife nº 4, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça següent

privacy.mobility@acciona.com si cal, per poder identificar-vos, podem sol·licitar la còpia d’un document que acrediti la vostra identitat.

Així mateix, podeu retirar en qualsevol moment el consentiment que heu donat dirigint-vos a l’adreça indicada més amunt, així com presentar reclamacions davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es).

A més, específicament per a les comunicacions comercials enviades per MOBILITY, podeu configurar els consentiments prestats, si escau, o donar-vos-en de baixa, accedint al vostre perfil d’usuari de l’aplicació, en l’apartat «Les meves dades». Aquí podreu configurar la vostra elecció, si en algun moment vau acceptar que se us enviessin aquest tipus de comunicacions.

També podeu donar-vos de baixa d’aquestes comunicacions a través del sistema d’exclusió inclòs en cadascuna de les comunicacions d’aquest tipus que rebeu (per exemple, un enllaç per sol·licitar la baixa).

Notificacions rebudes a través de l'aplicació i el mòbil

Si heu acceptat l'enviament de comunicacions comercials, podreu rebre-les mitjançant avisos de notificacions al vostre dispositiu mòbil. No obstant això, podreu habilitar o deshabilitar aquestes notificacions seguint aquests passos:

Passos d'habilitació

Podeu dur a terme les accions següents a la configuració del vostre dispositiu mòbil:

 iOS

 1. Accediu a la configuració del telèfon i seleccioneu les notificacions.
 2. D'entre totes les aplicacions que apareixen en aquest menú, seleccioneu "Acciona Mobility".
 3. Habiliteu la funció "Permetre notificacions".
 4. Adapteu la notificació a les vostres preferències (tires, alerta, sons, etc.). 

Android

 1. Accediu a la configuració del telèfon i seleccioneu les notificacions.
 2. D'entre totes les aplicacions que apareixen en aquest menú, seleccioneu "Acciona Mobility".
 3. Comproveu que l'opció "Bloquejar notificacions" no estigui activada o que l'opció "Permetre notificacions" estigui activada.

La desactivació de les notificacions és totalment opcional. Si l'usuari decideix desactivar-les, deixarà de rebre les comunicacions electròniques mitjançant aquestes notificacions, encara que hagi acceptat rebre-les expressament.

Si l'usuari comunica que vol deixar de rebre comunicacions comercials per correu electrònic o mitjançant la configuració del seu perfil, deixarà de rebre-les a través de tots els mitjans electrònics.

 

Observació: durant períodes d’excepcionalitat com ara estats d’alarma o d’emergència que comportin períodes de confinament, o altres pertorbacions externes com ara desastres naturals, condicions climàtiques extremes o guerres, els drets que no s’exerceixin a través del compte de correu i s’exerceixin mitjançant el correu ordinari tindran un termini de resposta més ampli de l’habitual. Els períodes de resposta habituals es restabliran quan s’aixequi el període de confinament recomanat.

7. Informació addicional

A continuació, posem a la vostra disposició una sèrie d’enllaços en què podeu obtenir informació addicional o que podria resultar-vos útil en relació amb altres tractaments de dades personals:

ACCIONA
Podeu obtenir informació addicional a www.acciona.com
Canal ètic 
Disposem d’un canal de denúncies, anomenat «Canal ètic», en què tant els empleats com els proveïdors o tercers poden comunicar de forma confidencial qualsevol incompliment del qual s’assabentin. Podeu consultar la informació completa relativa a aquest tractament a https://accionacorp.blob.core.windows.nethttps://samotosharing.blob.core.windows.net/media/3215944/proteccion-datos-canal-etico-acciona-2.pdf

Vigència

Qualsevol canvi que fem en la Política de privadesa i en les pràctiques d’administració de la informació quedarà reflectit de manera oportuna i el responsable podrà afegir, modificar o suprimir aquesta Política de privadesa quan ho consideri necessari.

Aquesta Política de privadesa es publica en els idiomes espanyol, català i anglès; en cas de discrepància entre aquestes versions, prevaldrà la versió en espanyol.

Darrera actualització: 1 de agost de 2022;