POLÍTICA DE PREUS

ANNEX 1: Política de preus

  1. a) Tarifes

Les tarifes podran ser específiques per a cada municipi i s'aplicaran les que es determinin per a cada municipi on es facin servir els serveis.

Tarifes Generals

Amb caràcter general

Existeixen dos modes de conducció, segons la següent taula, que l’Usuari podrà elegir polsant el botó “Mode” a la Motocicleta. En funció del mode elegit, s’aplicarà un preu per minut o un altre.

Modalitat

Preu

Mode S

0,31 € per minut

Mode C

0,36 € per minut

Pausa

0,15 € per minut

El mode “Pausa” estarà limitat a sis hores de forma continuada. En cas que la durada de la pausa es prolongui més de 6 hores i s'hagi de cancel·lar el viatge fora de la Zona de Servei, es considerarà abandó de la moto.

 

;