Termes i condicions generals de contractació del servei

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MOTOSHARING

Vigents a partir de: 23 de maig de 2022

 

ACCIONA MOBILITY ofereix als seus Usuaris el servei de reserva i d’Arrendament compartit per minuts de les Motocicletes (motosharing), dintre de la Zona de Servei, subjecte a la disponibilitat de les Motocicletes i a la subscripció per l’Usuari del corresponent Arrendament de la Motocicleta en particular, de conformitat amb el que s’estableix en aquests Termes i Condicions amb els seus annexos, així com serveis associats a l’esmentat Arrendament destinats a afavorir l’experiència de l’Usuari, en l’àmbit de la mobilitat (el “Servei”).

En l’ús de l’Aplicació o el Servei, l’Usuari queda obligat pels presents termes i condicions.

 1. Definicions
 2. Objecte
 3. Registre d’usuaris
 4. Procediment de registre, lliurament i validació de documentació
 5. Procés d’arrendament de vehicles
 6. Accés i ús dels vehicles
 7. Finalització de l'ús del vehicle
 8. Restriccions d’ús del servei
 9. Pagament del servei
 10. Assegurança i franquícia
 11. Responsabilitat de l'usuari
 12. Penalitzacions i sancions administratives
 13. Rescissió de la relació contractual
 14. Responsabilitat de la companyia
 15. Dispositiu de localització
 16. Servei d'Atenció a l'usuari
 17. Propietat industrial i intel·lectual
 18. Cessió de crèdits
 19. Validesa de les clàusules
 20. Dret de desistiment
 21. Llei aplicable i jurisdicció

1. Definicions

2. Objecte

3. Registre d'usuaris

 

4. Procediment de registre, lliurament i validació de la documentació

5. Procés d’arrendament de vehicles

6. Accés i ús dels vehicles

 

7. Finalització de l’ús d’un vehicle

8. Restriccions d'ús del servei

 

L'incompliment d'aquestes prohibicions dona dret a la companyia a rescindir el contracte, sense perjudici de les sancions o indemnitzacions que corresponguin.

9. Pagament del servei

10. Assegurança i franquícia

 

11. Responsabilitat de l'usuari

12. Penalitzacions i sancions administratives

Taula de danys i penalitzacions

Llistat de danys:

Descripcion Importes
Agafador de bateria           15,00 €
Amortidor posterior           70,00 €
Anell coberta motor           50,00 €
Anell vermell de seient           50,00 €
Bagul        200,00 €
Barra de subjecció per a passatger           25,00 €
Barra dreta/esquerra suspensió davantera            50,00 €
Basculant pintat        150,00 €
Bateria     2.000,00 €
BMS de bateria         350,00 €
Bomba de fre devanter/posterior           60,00 €
Bombeta far             8,00 €
Bombí           50,00 €
Botó bagul           25,00 €
Botzina           10,00 €
Cablatge principal de la moto        270,00 €
Carrier           15,00 €
Carrier dret           15,00 €
Carrier esquerre           15,00 €
Catadiòptric lateral             5,00 €
Cavallet central           60,00 €
Coberta frontal de bateria           15,00 €
Coberta posterior de bateria           50,00 €
Coberta sota el seient           10,00 €
Comandament de llums dret           35,00 €
Comandament de llums esquerre           50,00 €
Conjunt accelerador           35,00 €
Conjunt intermitent           20,00 €
Disc davanter           50,00 €
Disc posterior           50,00 €
Dispositiu GPS        180,00 €
Dispositiu GPS        180,00 €
Embellidor manillar           10,00 €
Escut frontal           80,00 €
Estrep passatger           15,00 €
Far davanter           80,00 €
Far posterior           50,00 €
Ganxo portabosses             5,00 €
Llanta davantera           60,00 €
Llum intermitent frontal           40,00 €
Llum intermitent posterior           40,00 €
Llum matrícula           15,00 €
Manillar           60,00 €
Manta cobrecames           80,00 €
Matrícula trencada o desapareguda           30,00 €
Motor        450,00 €
Neumàtic davanter           80,00 €
Neumàtic posterior           80,00 €
Palanca fre dreta           20,00 €
Palanca fre esquerre           20,00 €
Pantalla        200,00 €
Pany seient           20,00 €
Parafang davanter           50,00 €
Parafang posterior           25,00 €
Pèrdua documents moto           30,00 €
Pinça fre davanter           75,00 €
Pinça fre posterior           75,00 €
Pota de cabra           40,00 €
Quilla           40,00 €
Realinear xassís (2019/2020)  350/ 500  
Reposapeus           50,00 €
Retrovisor dret           10,00 €
Retrovisor esquerre           10,00 €
Rodaments de direcció           25,00 €
Ruptura o pèrdua de casc           25,00 €
Safata sota el seient           35,00 €
Salvacames           50,00 €
Seient acompanyant           80,00 €
Seient complet           40,00 €
Suport dels estreps 2020           70,00 €
Suport far led           25,00 €
Suport mòbil           35,00 €
Suport posterior matrícula i llum           15,00 €
Tapa basculant           20,00 €
Tapa frontal interna           60,00 €
Tapa inferior quilla           30,00 €
Tapa lateral detra           30,00 €
Tapa lateral esquerra           40,00 €
Tapa topcase           40,00 €
Tija           60,00 €
Topalls de manillar           40,00 €
Tren d’aterratge de bateria           30,00 €
Unitat de control        100,00 €
Unitat de control        100,00 €

Als imports relacionats a la taula anterior se sumarà la mà d’obra, valorada en 45 €/h. 

Llistat de penalitzacions

Despeses administratives Imports
Gestió de multes 25,00 €
Gestió de retirada de vehicle en dipòsit 25,00 €
Impagament de factures 25,00 €
No notificar robatori 150,00 €

 

Despeses per mal ús Import
Abandonar el vehicle sense finalitzar el servei 150,00 €
Aparcar en aparcament privat, zona d’accés reservat o restringit, o fora de la via pública 150,00 €
Conducció persona aliena al servei 200,00 €
Conduir el vehicle sense la documentació en regla o vigent 150,00 €
No connectar el casc al sistema de detecció de presència. Si desapareix el casc, s'hauran d'abonar 25,00 €
No notificar un sinistre més de 24 hores després d’haver ocorregut 50,00 €
Notificar un sinistre amb més de 3 hores de retard 25,00 €
Reservar el servei més de dos cops sense arribar a iniciar el viatge 50,00 €

 

Despeses operacions Imports
Retirada de moto del dipòsit (a determinar) *
Retirada de moto fora de la zona permesa 50,00 €
Retirada de moto mal estacionada 25,00 €
Retirada de moto per falta de càrrega en bateria 30,00 €

 

* La penalització per retirada tindrà com a import el valor de la taxa emesa per l’autoritat local encarregada de la retirada de vehicles de la via pública. S’adjunta taxa com a justificant.

Els preus de danys i penalitzacions no inclouen IVA, que es facturarà per separat.

 

13. Rescissió de la relació contractual

14. Responsabilitat de la companyia

15. Dispositius de localització

16. Servei d’Atenció a l’usuari i reclamacions

17. Propietat industrial i intel·lectual

18. Cessió de crèdits

19. Validesa de les clàusules

20. Dret de desistiment

21. Llei aplicable i jurisdicció

ANEXO 1: Condicions de l'assegurança

CONDICIONS VIGENTS A PARTIR DEL 23 FEBRER DEL 2022 (*)

La motocicleta disposa d'una assegurança amb la cobertura següent:

 

A més, la responsabilitat de l'usuari per danys a la motocicleta és limitada i correspon a una cobertura a tot risc, amb cobertura parcial amb franquícia segons el que disposen les clàusules següents. Només l'usuari autoritzat pot beneficiar-se de la cobertura dels danys al vehicle.

En el cas que es produeixin danys a la motocicleta mentre l’utilitzi l’usuari o que l'usuari li causi danys, aquest és responsable fins a una franquícia de 99 €.

Tant l'assegurança mencionada com la limitació de responsabilitat indicada estaran subjectes a la pòlissa i a les condicions generals en matèria d'assegurança obligatòria de vehicles de motor prevista a la Llei de contracte d'assegurança i al Condicionat general i particular que Acciona Mobility tingui pactat amb l'Asseguradora, si escau, i al present contracte.

En cas que l'usuari incompleixi qualsevol obligació prevista en la Llei de contracte d'assegurança i això es tradueixi en l'exempció del pagament de l'asseguradora, la cobertura prevista de l'assegurança no serà d’aplicació. En aquest cas, no s'aplicarà la limitació de responsabilitat a la franquícia.

La cobertura d'assegurança no serà d’aplicació si els danys es causen deliberadament.

En cas que els danys es causin per negligència greu, l'usuari en serà responsable davant Acciona Mobility de conformitat amb la Llei de contracte d'assegurança. En cas de danys a un vehicle, la responsabilitat de l'usuari es limita a la quantitat de la franquícia acordada si la motocicleta s'ha utilitzat d'acord amb el contracte i el dany s'ha notificat sense demora injustificada. La limitació de responsabilitat a la quantitat de la franquícia acordada no s'aplicarà quan l'usuari causi danys mecànics a causa d’un error de conducció, per negligència greu o intencionadament.

 

(*) Condicions i imports vigents per als sinistres ocorreguts amb anterioritat al 23 de febrer del 2022

En el cas que la Motocicleta resulti danyada mentre és utilitzada per l'Usuari, o que l'Usuari causi danys, aquest serà responsable fins a una franquícia de 800 €.

A més de l'assegurança de responsabilitat civil de caràcter general, s'estableixen dues opcions que permetran a l'Usuari reduir la franquícia general.

ASSEGURANÇA OPCIÓ PLUS: Opció per la qual l'Usuari selecciona l'ampliació de l'assegurança reduint la franquícia de les cobertures als termes establerts en l'Annex 1, amb caràcter previ a l'inici de cada viatge. Aquesta reducció s'aplicarà únicament a aquells viatges en què es triï aquesta opció, i després de l'abonament de la quota estipulada en l'Annex 1 esmentat.

ASSEGURANÇA OPCIÓ RECURRENT: Opció per la qual l'Usuari selecciona l'ampliació de l'assegurança de les cobertures per a tots els viatges. Aquesta opció reduirà la franquícia i ampliarà la cobertura als termes establerts en l'Annex 1, abonat en cada viatge l'import fixat com a extra; l'Usuari activarà o desactivarà l'opció des del seu perfil i l'opció tindrà efecte únicament després de ser activada i fins al moment en què es desactivi.

La resta de condicions no especificades són comunes per a tots dos períodes de temps.

 

ANEXO 2: Formulari de desistiment

(Si voleu desistir d'aquest contracte, empleneu aquest formulari i torneu-l’hi a la companyia, a l'adreça postal o electrònica que s'indica a continuació).

A Acciona Mobility, amb domicili a aquest efecte a: Centro de Negocios Albatros, calle Anabel Segura, 11, edificio D, 28108 Madrid (Alcobendas), i adreça electrònica: bajas@acciona-motosharing.com

Jo, _______________, amb aquest escrit notifico la meva intenció de desistir del contracte de prestació del servei de vehicles compartits que ofereix Acciona Mobility. Sol·licitat el _________________.Nom _________________. Adreça __________________________________. Signatura (només si la notificació es fa mitjançant aquest formulari en paper) _____________________. Data_________________.

 

 

ANEXO 3: Full de suggeriments i reclamacions

Descarregar Full de suggeriments i reclamacions aqui

 

 

;