Termes i condicions generals de contractació del servei

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MOTOSHARING

Vigents a partir de: 23 de maig de 2022

 

ACCIONA MOBILITY ofereix als seus Usuaris el servei de reserva i d’Arrendament compartit per minuts de les Motocicletes (motosharing), dintre de la Zona de Servei, subjecte a la disponibilitat de les Motocicletes i a la subscripció per l’Usuari del corresponent Arrendament de la Motocicleta en particular, de conformitat amb el que s’estableix en aquests Termes i Condicions amb els seus annexos, així com serveis associats a l’esmentat Arrendament destinats a afavorir l’experiència de l’Usuari, en l’àmbit de la mobilitat (el “Servei”).

En l’ús de l’Aplicació o el Servei, l’Usuari queda obligat pels presents termes i condicions.

 1. Definicions
 2. Objecte
 3. Registre d’usuaris
 4. Procediment de registre, lliurament i validació de documentació
 5. Procés d’arrendament de vehicles
 6. Accés i ús dels vehicles
 7. Finalització de l'ús del vehicle
 8. Restriccions d’ús del servei
 9. Pagament del servei
 10. Assegurança i franquícia
 11. Responsabilitat de l'usuari
 12. Penalitzacions i sancions administratives
 13. Rescissió de la relació contractual
 14. Responsabilitat de la companyia
 15. Dispositiu de localització
 16. Servei d'Atenció a l'usuari
 17. Propietat industrial i intel·lectual
 18. Cessió de crèdits
 19. Validesa de les clàusules
 20. Dret de desistiment
 21. Llei aplicable i jurisdicció               

                          ANEXO I Condicions de l'assegurança

                          ANEXO II Formulari de desistiment

                          ANEXO III Full de suggeriments i reclamacions

                          ANEXO IV Taula de danys i penalitzacions

 

 

1. Definicions

2. Objecte

3. Registre d'usuaris

 

4. Procediment de registre, lliurament i validació de la documentació

5. Procés d’arrendament de vehicles

6. Accés i ús dels vehicles

 

7. Finalització de l’ús d’un vehicle

8. Restriccions d'ús del servei

 

L'incompliment d'aquestes prohibicions dona dret a la companyia a rescindir el contracte, sense perjudici de les sancions o indemnitzacions que corresponguin.

9. Pagament del servei

10. Assegurança i franquícia

 

11. Responsabilitat de l'usuari

12. Penalitzacions i sancions administratives

 

 

13. Rescissió de la relació contractual

14. Responsabilitat de la companyia

15. Dispositius de localització

16. Servei d’Atenció a l’usuari i reclamacions

17. Propietat industrial i intel·lectual

18. Cessió de crèdits

19. Validesa de les clàusules

20. Dret de desistiment

21. Llei aplicable i jurisdicció

ANEXO I: Condicions de l'assegurança

CONDICIONS VIGENTS A PARTIR DEL 23 FEBRER DEL 2022 (*)

La motocicleta disposa d'una assegurança amb la cobertura següent:

 

A més, la responsabilitat de l'usuari per danys a la motocicleta és limitada i correspon a una cobertura a tot risc, amb cobertura parcial amb franquícia segons el que disposen les clàusules següents. Només l'usuari autoritzat pot beneficiar-se de la cobertura dels danys al vehicle.

En el cas que es produeixin danys a la motocicleta mentre l’utilitzi l’usuari o que l'usuari li causi danys, aquest és responsable fins a una franquícia de 99 €.

Tant l'assegurança mencionada com la limitació de responsabilitat indicada estaran subjectes a la pòlissa i a les condicions generals en matèria d'assegurança obligatòria de vehicles de motor prevista a la Llei de contracte d'assegurança i al Condicionat general i particular que Acciona Mobility tingui pactat amb l'Asseguradora, si escau, i al present contracte.

En cas que l'usuari incompleixi qualsevol obligació prevista en la Llei de contracte d'assegurança i això es tradueixi en l'exempció del pagament de l'asseguradora, la cobertura prevista de l'assegurança no serà d’aplicació. En aquest cas, no s'aplicarà la limitació de responsabilitat a la franquícia.

La cobertura d'assegurança no serà d’aplicació si els danys es causen deliberadament.

En cas que els danys es causin per negligència greu, l'usuari en serà responsable davant Acciona Mobility de conformitat amb la Llei de contracte d'assegurança. En cas de danys a un vehicle, la responsabilitat de l'usuari es limita a la quantitat de la franquícia acordada si la motocicleta s'ha utilitzat d'acord amb el contracte i el dany s'ha notificat sense demora injustificada. La limitació de responsabilitat a la quantitat de la franquícia acordada no s'aplicarà quan l'usuari causi danys mecànics a causa d’un error de conducció, per negligència greu o intencionadament.

 

(*) Condicions i imports vigents per als sinistres ocorreguts amb anterioritat al 23 de febrer del 2022

En el cas que la Motocicleta resulti danyada mentre és utilitzada per l'Usuari, o que l'Usuari causi danys, aquest serà responsable fins a una franquícia de 800 €.

A més de l'assegurança de responsabilitat civil de caràcter general, s'estableixen dues opcions que permetran a l'Usuari reduir la franquícia general.

ASSEGURANÇA OPCIÓ PLUS: Opció per la qual l'Usuari selecciona l'ampliació de l'assegurança reduint la franquícia de les cobertures als termes establerts en l'Annex 1, amb caràcter previ a l'inici de cada viatge. Aquesta reducció s'aplicarà únicament a aquells viatges en què es triï aquesta opció, i després de l'abonament de la quota estipulada en l'Annex 1 esmentat.

ASSEGURANÇA OPCIÓ RECURRENT: Opció per la qual l'Usuari selecciona l'ampliació de l'assegurança de les cobertures per a tots els viatges. Aquesta opció reduirà la franquícia i ampliarà la cobertura als termes establerts en l'Annex 1, abonat en cada viatge l'import fixat com a extra; l'Usuari activarà o desactivarà l'opció des del seu perfil i l'opció tindrà efecte únicament després de ser activada i fins al moment en què es desactivi.

La resta de condicions no especificades són comunes per a tots dos períodes de temps.

 

ANEXO II: Formulari de desistiment

(Si voleu desistir d'aquest contracte, empleneu aquest formulari i torneu-l’hi a la companyia, a l'adreça postal o electrònica que s'indica a continuació).

A Acciona Mobility, amb domicili a aquest efecte a: Centro de Negocios Albatros, calle Anabel Segura, 11, edificio D, 28108 Madrid (Alcobendas), i adreça electrònica: bajas@acciona-motosharing.com

Jo, _______________, amb aquest escrit notifico la meva intenció de desistir del contracte de prestació del servei de vehicles compartits que ofereix Acciona Mobility. Sol·licitat el _________________.Nom _________________. Adreça __________________________________. Signatura (només si la notificació es fa mitjançant aquest formulari en paper) _____________________. Data_________________.

 

 

ANEXO III: Full de suggeriments i reclamacions

Descarregar Full de suggeriments i reclamacions aqui

 

ANEXO IV: Taula de danys i penallitzacions

Llistat de danys i penalitzacions:

Als imports relacionats a la taula anterior se sumarà la mà d’obra, valorada en 45 €/h. 

Llistat de penalitzacions* La penalització per retirada tindrà com a import el valor de la taxa emesa per l’autoritat local encarregada de la retirada de vehicles de la via pública. S’adjunta taxa com a justificant.

Els preus de danys i penalitzacions no inclouen IVA, que es facturarà per separat.

;